การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 และ ว9/2564)

นางสาวปทิตตา  วารัมย์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ